REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez Curseo.:
  1. usług drogą elektroniczną w serwisie Curseo.,
  2. usług na rzecz Oferent, którzy zaakceptowali Regulamin.
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego Curseo.
  2. Usługodawca Curseo. Administrator serwisu Curseo., którym jest Inkubator Rozwoju (ul. Szafera 3, 80-299 Gdansk), numer NIP 5842753990, REGON 365685660, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdansk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000643041, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Curseo., poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.
  3. Usługobiorca Użytkownik lub Oferent.
  4. Oferent podmiot nie będący konsumentem, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi.
  5. Użytkownik to osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu uzyskania kontaktu z Oferentem.
  6. Serwis serwis internetowy www.curseo.org, prowadzony przez Usługodawcę.
  7. Usługi dla Oferentów usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Oferentów.
  8. Usługi dla Użytkowników usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, których przykładowe wyliczenie znajduje się w 7.
  9. Usługi dla Oferentów lub Usługi dla Użytkowników.
  10. Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu lub do której stosuje się Regulamin.
  11. Umowa o Stałą Współpracę umowa, która może zostać zawarta pomiędzy Usługodawcą a Oferentem, określającą warunki stałej współpracy.
  12. Materiał merytoryczny, zamieszczony w Serwisie.
 3. Świadczenie usług:
  1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługobiorca samodzielnie wybiera Usługi, z których chce korzystać.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

II. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu oraz jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub innej kompatybilnej z Serwisem.

III. PRAWA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca może zablokować Aplikacje w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które to naruszenie nastąpiło w związku z korzystaniem z Usług.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KANDYDATA

 1. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi na rzecz Użytkownika:
  1. subskrypcje materiałów, polegająca na cyklicznym informowaniu Użytkownika o materiałach pracy umieszczonych w Serwisie;
  2. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy i rozwojem;
  3. udostępnienie profili Oferentów, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże do dotychczas zawartych Umów stosuje się Regulamin w wersji dotychczasowej.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Oferentem, mogące się wyłonić na tle realizacji Regulaminu lub Umowy rozstrzygane będą przez Sad właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Usługobiorcom, Uczestnikom, Wystawcom oraz innym Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Serwisu.